1. Dit zijn de algemene voorwaarden van VOF YouBizzi, met zetel te 2100 Deurne, Ruggeveldlaan 798, KBO n°0680.793.411, E-mail: info[at]youbizzi.be. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, orderbevestiging en/ of overeenkomst uitgegeven of afgesloten door VOF YouBizzi met betrekking tot de levering van haar diensten. Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van eventuele afwijkende voorwaarden en modaliteiten van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, in welk geval deze algemene voorwaarden in elk geval hun aanvullende werking behouden ten opzicht van deze afwijkende voorwaarden en modaliteiten en toepassing vinden op elk geschilpunt dat daarin niet exhaustief wordt geregeld.

2. Prijsoffertes van VOF YouBizzi zijn geldig gedurende 14 kalenderdagen, tenzij anders vermeld in de prijsofferte. Prijsoffertes worden afgeleverd op basis van de gegevens verstrekt door de opdrachtgever en gelden slechts voor zover deze gegevens actueel, correct en volledig zijn. Door VOF YouBizzi opgegeven prijzen zijn steeds in Euro en exclusief belastingen, taksen en kosten, tenzij anders vermeld in de prijsofferte. Prijsoffertes zijn bovendien steeds exclusief meerwerken, t.t.z.. alle werken die niet uitdrukkelijk zijn vermeld in de offerte. Behoudens andersluidend akkoord, worden meerwerken steeds uitgevoerd in regie aan de regieprijzen die op dat ogenblik van toepassing zijn in de onderneming van VOF YouBizzi.

3. Bestellingen binden VOF YouBizzi slechts na schriftelijke orderbevestiging. In geval van een annulering van een bestelling door de opdrachtgever na orderbevestiging door VOF YouBizzi, is VOF YouBizzi gerechtigd op een annulatievergoeding. Deze annulatievergoeding wordt forfaitair begroot in functie van de overeengekomen prijs (incl. belastingen, taksen en kosten) en is afhankelijk van de fase waarin de uitvoering van de bestelling zich bevindt op het ogenblik van de annulering: 30% in de fase voorafgaand aan de opstart van de uitvoeringswerken; 65% in de fase tussen de opstart van de uitvoeringswerken en de voorlopige; 85% in de fase tussen de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering, onverminderd het recht van VOF YouBizzi om een vergoeding van haar reële schade of om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn uitvoeringstermijnen steeds indicatief, en kan een overschrijding van deze uitvoeringstermijnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst lastens VOF YouBizzi. Uitvoeringstermijnen lopen in elk geval slechts vanaf de dag dat VOF YouBizzi in het bezit is gesteld van alle ondertekende contractdocumenten, de opdrachtgever het desgevallend gevraagde voorschot heeft betaald én VOF YouBizzi vanwege de opdrachtgever alle gegevens heeft ontvangen noodzakelijk voor de volledige uitvoering van de diensten. Uitvoeringstermijnen worden steeds verlengd met de termijn nodig voor het uitvoeren van eventuele meerwerken, vermeerderd met een redelijke reorganisatietermijn.

5. Alle facturen van VOF YouBizzi zijn betaalbaar op haar zetel. De betaling van deze facturen gebeurt contant, behoudens andersluidende vermelding op de factuur. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen verzonden aan de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest verschuldigd op het openstaande factuurbedrag, van dag tot dag berekend aan de wettelijke interestvoet (Wet Betalingsachterstand Handelstransacties), evenals een forfaitaire schadevergoed- ing voor buitengerechtelijke invorderingskosten berekend als 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van 75,- EUR. De opdrachtgever heeft niet het recht om schuldvergelijking uit te voeren tussen openstaande schulden en eventuele vorderingen ten aanzien van VOF YouBizzi.

6. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, vindt de oplevering van de diensten plaats in twee fasen: een voorlopige en een definitieve oplevering. VOF YouBizzi maakt een ontwerp van de diensten over aan de opdrachtgever ten titel van voorlopige oplevering. Bij gebrek aan opmerkingen geformuleerd binnen een termijn van vijf (5) werkdagen volgend op de voorlopige oplevering, worden de diensten geacht definitief te zijn opgeleverd. Eventuele opmerkingen worden door de opdrachtgever op straffe van verval in één unieke, schriftelijke en overzichtelijke communicatie medegedeeld. VOF YouBizzi zal deze opmerkingen vertalen in actiepunten en richtinggevende uitvoeringstermijnen. De diensten worden geacht definitief te zijn opgeleverd op het ogenblik dat VOF YouBizzi de actiepunten heeft uitgevoerd.

7. De verbintenissen van VOF YouBizzi kwalificeren als middelenverbintenissen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. VOF YouBizzi is slechts aansprakelijk voor directe en voorzienbare schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de levering van haar diensten. De aansprakelijkheid van VOF YouBizzi voor elk vorm van schade, aan de opdrachtgever en/ of aan een derde, veroorzaakt door of als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de levering van haar diensten, is steeds beperkt tot de prijs van de betreffende dienst. VOF YouBizzi is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht of een vreemde oorzaak, daarin begrepen eventuele schade als gevolg van een handelen of nalaten van de opdrachtgever of een derde, storingen in ondersteunende netwerken, servers of computers, storingen in het ondersteunende energienetwerk, storingen in ondersteunende betaaldiensten, hacking of enige andere vorm van niet –geautoriseerde toegangsverschaffing en/of tijdelijke functionaliteitsproblemen als gevolg van update in het content management systeem. VOF YouBizzi is evenmin aansprakelijk voor indirecte schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de levering van haar diensten, met inbegrip van verlies aan inkomsten, verlies van klanten of goodwill of verlies van data, telkens als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de levering van de diensten.

8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt YouBizzi niet geacht haar intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten aan de opdrachtgever over te dragen. Zo behoudt YouBizzi o.a. alle morele en vermogensrechten met betrekking tot alle werken van letterkunde en kunst en alle computerprogramma’s die deel uitmaken van de Diensten (vb. de bron -en objectcode, de architectuur, het design en de look en feel van websites). De opdrachtgever zal zich onthouden van inbreuken op deze rechten (vb. reproduceren of exploiteren van de Diensten in eigen naam en/of voor eigen rekening). De opdrachtgever waarborgt tevens dat derden, die op haar verzoek de Diensten aanvullen of anderszins bewerken, zich daarvan zullen onthouden.

9. VOF YouBizzi behoudt zich het recht voor om ten alle tijden en zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving haar verbintenissen op te schorten wanneer de opdrachtgever zijn (betalings) verbintenissen niet tijdig en/of correct naleeft of wanneer de solvabiliteit van de opdrachtgever in het gedrang is. De solvabiliteit van de opdrachtgever wordt onweerlegbaar vermoed in het gedrag te zijn wanneer één van de volgende omstandigheden zich voordoet: de omstandigheden bedoeld in artikels 11, 98, 332 en 633 W. Venn., RSZ – dagvaarding, WCO -of faillissementsaanvraag. VOF YouBizzi kan in dat geval (bijkomende) waarborgen eisen alvorens haar verbintenissen uit te voeren. VOF YouBizzi kan er ook voor kiezen om de koopovereen- komst middels schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren.

10. De relatie tussen VOF YouBizzi en de opdrachtgever wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. Geschillen tussen VOF YouBizzi en de opdrachtgever zullen uitsluitend behandeld worden door de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt. Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere bepalingen desondanks onverkort van kracht en geven partijen de rechtsmacht die zich uitspreekt over de nietigheid en/of onuitvoerbaarheid toestemming om de getroffen bepalingen te matigen opdat zo dicht mogelijk aanleunt bij haar oorspronkelijke inhoud binnen het kader van de wet.